WYNIKI KONKURSU – TUTAJ


Organizator: Poznań Art Week / Fundacja Rarytas Art Foundation
Patronat: Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Komitet Organizacyjny:
Mateusz Bieczyński – Kurator projektu
Piotr Grzywacz

Komitet preselekcyjny i jury konkursu:
Mateusz Bieczyński – Przewodniczący Jury, kurator, krytyk, prawnik, prof. UAP
Wojciech Janicki – grafik, projektant, prof. UAP
Max Skorwider – grafik, projektant, prof. UAP
Tomasz Jurek – grafik, projektant, adiunkt UAP
Paulina Wiśniewska – dyrektor organizacyjny Wydawnictwa Naukowego Silva Rerum

Współpraca: Piotr Grzywacz, Aniela Perszko

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Poznania


Obyś (nie) żył w ciekawych czasach – open call na ilustrację

„Obyś żył w ciekawych czasach” – brzmi znane przysłowie, a konkretnie przekleństwo chińskiego pochodzenia. I faktycznie, przyszło nam żyć w przełomowym okresie. Niestety – zgodnie ze wspomnianą mądrością – oznacza to koniec świata, jaki znamy.

Kryzys migracyjny, wojna w Syrii, pandemia, wojna na Ukrainie, to najbardziej wyraziste z wydarzeń ostatnich lat, które wstrząsnęły ziemskim globem. Zachodni świat wyrwały z letargu dobrobytu. Kazały na nowo postawić pytania o podstawowe wartości, cele i sensy.

A przecież wymienione dramaty to jedynie wierzchołek góry lodowej wyzwań ludzkości w XXI wieku. Kurczące się zasoby, globalne zmiany klimatyczne, galopująca cyfryzacja, sztuczna inteligencja zastępująca pracę człowieka, kryzys demokracji… można by wymienić więcej…

W ciągu kilku ostatnich lat popularność „odzyskał” Francis Fukuyama, amerykański socjolog japońskiego pochodzenia. Tym razem jednak stał się „negatywnym” punktem odniesienia. Gdy w 1989 opublikował esej zatytułowany „Koniec historii”, który następnie w 1992 rozszerzył w formie książki „Koniec historii i ostatni człowiek” świat liberalnych demokracji miał się dobrze, a mieszkańcy krajów zorganizowanych według tych reguł z nadzieją spoglądali w przyszłość. Nic więc dziwnego, że Fukuyama przekonywał o wyższości systemu demokratycznego nad innymi ustrojami społecznymi. Widział on model liberalnej demokracji jako swoisty punkt dojścia historycznej ewolucji form życia społecznego. Model ten miał być zdaniem autora ostateczną, lepszą formą ustrojową, lepszą niż monarchia, faszyzm czy komunizm. Miał być jednocześnie końcem historii, przez wyczerpanie się nowych projektów ustrojowych.

Wprawdzie, w międzyczasie Fukuyama zdołał sam, przynajmniej częściowo, zweryfikować swój osąd, jednakże mimo to nieustannie go przywoływano. W pewnym sensie „życzeniowo”. Zaproponowane przez niego hasło „końca historii” żyło własnym życiem. Nic dziwnego, było bowiem niezwykle atrakcyjne, zwłaszcza w perspektywie najdłuższego okresu pokoju na kontynencie europejskim w znanej nam historii. W chwili wydawania książki mijało właśnie ponad 50 lat od końca II wojny światowej.

Z dzisiejszej perspektywy trudno się z Fukuyamą zgodzić. Krytyka jego teorii jest dziś tak powszechna w publicystyce, że można przewrotnie powiedzieć, że jest dziś modelowym przykładem weryfikacji teorii przez życiową praktykę. Dziś dziwi jego ówczesne zdecydowanie i optymizm.

Tezie Francisa Fukuyamy o „końcu historii”, który miałby nastąpić po upadku komunizmu, przeciwstawił się politolog Samuel P. Huntington, publikując w 1993 artykuł „The Clash of Civilizations?” (Zderzenie cywilizacji). Autor ten trafnie wskazał, że w przyszłości politykę zdominują starcia między cywilizacjami – starcia o podłożu religijnym, a także – jak ma to miejsce obecnie – mentalne, wynikające z różnic kulturowych głęboko zakorzenionych w podstawach życia społecznego w różnych regionach świata. Dzisiejszy problem z Rosją, jako nie-państwem, a „stanem umysłu” jest jednak inny. Nie chodzi jedynie o brak demokracji, ale ogólną nieprzejrzystość działania mechanizmów państwowych. Hibernację w czasie. Mocarstwową nostalgię. Tęsknotę za politycznym atawizmem czystej siły – przemocy. Za wojną na wyniszczenie.

Niniejszy open call, który jest adresowany do profesjonalnych twórców ma na celu sprowokowanie międzynarodowego środowiska artystycznego do sformułowania komentarzy, postawienia diagnoz a także zilustrowania aktualnych wydarzeń redefiniujących świat, który znamy. Człowieku? Quo Vadis? Dokąd zmierzasz?

Przyjmowane będą prace w technikach rysunkowych oraz graficznych odnoszących się do takich tematów jak m.in. wojna, pandemia, ekologia, cyfryzacja, współczesne wyzwania ludzkości.


Regulamin

Celem open-call jest zilustrowanie emocji, uczuć i innego rodzaju wewnętrznych przeżyć związanych ze współczesnymi tematami absorbującymi społeczeństwo. Choć ogłoszenie ma charakter konkursowy, to nie wyłonienie zwycięzcy jest jego głównym celem. Nagroda ma charakter symboliczny. Ważniejsze jest udokumentowanie w formie artystycznych, autorskich wypowiedzi pewnego ducha czasu, który – mamy nadzieję – wkrótce się zmieni, ustąpi szeroko pojętej normalności. Konsekwencje zmian w różnych obszarach życia są odczuwalne przez wszystkich, choć dla każdego mają inny, indywidualny wymiar. Owa wspólnota różnorodności jest osią projektu. Jego efektem będzie wydanie publikacji – albumu przedstawiającego nadesłane prace oraz sylwetki ich twórców – oraz wystawa – stosownie do możliwości związanych z sytuacją epidemiczną.

W ogłoszeniu przewidziana została jedna kategoria obejmująca dzieła nowe, nigdy wcześniej nie publikowane.

Kwalifikacji ilustracji do udziału w wystawie (stosownie do możliwości związanych z sytuacją pandemiczną) i publikacji (albumie) dokona Jury powołane przez organizatorów, które przyzna Nagrodę Główną oraz wyróżnienia.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od przyznania nagród i wyróżnień oraz ewentualnego innego podziału środków zgodnie z werdyktem jury.

Kategoria: Ilustracja (technika dowolna).
Uczestnicy przedstawiają prace na określony przez organizatorów temat „Obyś nie żył w ciekawych czasach”.
Każdy autor może przesłać tylko 1 pracę.

Organizatorzy przewidują następujące nagrody i wyróżnienia:
1. Nagroda główna (2 000 PLN)
2. Wyróżnienie wyróżnienia honorowe (bez ekwiwalentu pieniężnego)

Uwaga! Przyznane wynagrodzenia są wyrażone w kwotach brutto. Zwycięzcy otrzymają sumę pomniejszoną o 10% podatku odprowadzanego do Urzędu Skarbowego przez organizatorów po podpisaniu wcześniejszego oświadczenia.

Przebieg oceny nadsyłanych prac:
Etap pierwszy: Uczestnicy przesyłają prace w formie cyfrowej na adres: opencall@uap.edu.pl
Każda nadsyłana praca powinna zawierać następujący opis:
• Imię i nazwisko autora, adres, e-mail, numer telefonu
• Data realizacji

Termin nadsyłania zgłoszeń (deadline) – 31.05.2022
Otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników – 18.06.2022
Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie lub/i wystawie on-line.

Postanowienia dodatkowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od przyznania Nagrody Głównej i innego podziału środków przeznaczonych na nagrody — zgodnie z ustaleniami Jury konkursowego.

Autor oświadcza, że samodzielnie wykonał przesłane i wymienione w karcie zgłoszenia prace.

Przesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że ich publiczna prezentacja nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wszelkie możliwe wynikające stąd roszczenia obciążają zgłaszającego.

Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na publikacje nadesłanych prac w środkach masowego przekazu, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w szczególności w katalogu wystawy konkursowej oraz innych wystaw towarzyszących, jak również w mediach masowych, mediach społecznościowych. W pozostałym zakresie prawa autorskie pozostają przy autorze.

Prace, w których treść przekazu będzie obrażała uczucia religijne, światopoglądowe, rasowe, kulturowe nie będą brane pod uwagę.

Wystawie będzie towarzyszył katalog on-line zawierający reprodukcje prac, pełną listę uczestników oraz katalogowy spis zakwalifikowanych prac. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na udział w wystawie zorganizowanej w terminie późniejszym, stosownie do możliwości związanych z wytycznymi bezpieczeństwa podyktowanych stanem epidemii.

edycja 2022

Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.