WYNIKI KONKURSU – TUTAJ


Organizator: Poznań Art Week / Fundacja Rarytas Art Foundation
Patronat: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Poznania

Komitet Organizacyjny:
Mateusz Bieczyński – Kurator projektu
Max Skorwider
Piotr Grzywacz

Komitet preselekcyjny:
Mateusz Bieczyński – Przewodniczący Jury, kurator, krytyk, prawnik, prof. UAP
Max Skorwider – grafik, ilustrator, plakacista, prof. UAP
Wojciech Janicki – grafik, projektant, prof. UAP
Agnieszka Mori – artystka, kuratorka, cultural attaché w Konsulacie RP w Hong Kongu
Iwona Wierzba – dyrektor Wydawnictwa Albus

Współpraca: Piotr Grzywacz, Aniela Perszko


Lock-down. Zamknięcie. Przymusowe ograniczenie. Przerwa,
pytanie o to co będzie. Przecież coś będzie…

Uwaga. Rozwaga. Odpowiedzialność. Uważaj na siebie.
Uważaj na innych. Siedź w domu!

Wewnętrzna emigracja. Stan nieważkości. Letarg. Melancholia,
myślenie, nie-myślenie, nostalgia, tęsknota, wkurzenie. Wybór?
Bezsilność, czytanie, oglądanie, dzwonienie.
Masz czas. Wreszcie. Przekleństwo! Nie tak to miało wyglądać.

Brzmi znajomo? Covidowa pustynia. Pochłania. Wciąga. Bez reszty,
i na zatracenie. To wojna bez wojny. Burza wewnętrzna. Monolog. Zderzenie,
z samym sobą. «Nie» z otoczeniem. Wychodzić nie wolno.

Siedź w domu. W sobie zamknięty. Zrób rachunek sumienia.
Zapytaj co ważne, a co do wyrzucenia.
Wyglądasz przez okno. Czy coś się w ogóle wokół jeszcze zmienia?

Świat wywrócił się, potknął o covid. Powaga,
poczucie absurdu pustoszy, jałowi. Śmiech przez łzy,
łzy przez śmiech. Wiosna też jakby mniej już… nas cieszy.


Celem open-call jest zilustrowanie emocji, uczuć i innego rodzaju wewnętrznych przeżyć związanych z czasem pandemii koronawirusa. Choć ogłoszenie ma charakter konkursowy, to nie wyłonienie zwycięzcy jest jego głównym celem. Nagroda ma charakter symboliczny. Ważniejsze jest udokumentowanie w formie artystycznych, autorskich wypowiedzi pewnego ducha czasu, który – mamy nadzieję – wkrótce się zmieni, ustąpi szeroko pojętej normalności. Kwarantanna, przymusowe zamknięcie i wynikające z sanitarnych reżimów ograniczenia stały się doświadczeniem wielopokoleniowym. Wspólnym. Stały się również źródłem wielu emocjonalnych i uczuciowych reakcji, często o dużej intensywności. Konsekwencje są odczuwalne przez wszystkich, choć dla każdego mają inny, indywidualny wymiar. Owa wspólnota różnorodności jest osią projektu. Jego efektem będzie wydanie publikacji – albumu przedstawiającego nadesłane prace oraz sylwetki ich twórców – oraz wystawa – stosownie do możliwości związanych z sytuacją epidemiczną. Każdy z uczestników otrzyma autorski egzemplarz albumu.

W ogłoszeniu przewidziana została jedna kategoria obejmująca dzieła nowe, nigdy wcześniej nie publikowane.

Kwalifikacji ilustracji do udziału w wystawie (stosownie do możliwości związanych z sytuacją pandemiczną) i publikacji (albumie) dokona Jury powołane przez organizatorów, które przyzna Nagrodę Główną oraz wyróżnienia.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od przyznania nagród i wyróżnień oraz ewentualnego innego podziału środków zgodnie z werdyktem jury.

Kategoria: A — Ilustracja (technika dowolna).
Uczestnicy przedstawiają prace na określony przez organizatorów temat „Covidowa nostalgia”.
Każdy autor może przesłać tylko 1 pracę.

Organizatorzy przewidują następujące nagrody i wyróżnienia:
1. Nagroda główna (2 000 PLN)
2. Wyróżnienie wyróżnienia honorowe (bez ekwiwalentu pieniężnego)

Uwaga! Przyznane wynagrodzenia są wyrażone w kwotach brutto. Zwycięzcy otrzymają sumę pomniejszoną o 10% podatku odprowadzanego do Urzędu Skarbowego przez organizatorów po podpisaniu wcześniejszego oświadczenia.

Przebieg oceny nadsyłanych prac:
Etap pierwszy: Uczestnicy przesyłają prace w formie cyfrowej na adres: opencall@uap.edu.pl

Każda nadsyłana praca powinna zawierać następujący opis:
• Imię i nazwisko autora, adres, e-mail, numer telefonu
• Data realizacji
Termin nadsyłania zgłoszeń (deadline) – 15.10.2021
Ogłoszenie listy twórców zakwalifikowanych do wystawy – 25-30.10.2021

Etap drugi: Ogłoszenie wyników nastąpi – 19.11.2021
Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie on-line.

Planowany termin wydania publikacji: marzec 2022.
Planowany termin organizacji wystawy w przestrzeni galeryjnej: maj 2022.

Postanowienia dodatkowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od przyznania Nagrody Głównej i innego podziału środków przeznaczonych na nagrody — zgodnie z ustaleniami Jury konkursowego.

Autor oświadcza, że samodzielnie wykonał przesłane i wymienione w karcie zgłoszenia prace.

Przesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że ich publiczna prezentacja nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wszelkie możliwe wynikające stąd roszczenia obciążają zgłaszającego.

Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na publikacje nadesłanych prac w środkach masowego przekazu, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w szczególności w katalogu wystawy konkursowej oraz innych wystaw towarzyszących, jak również w mediach masowych, mediach społecznościowych. W pozostałym zakresie prawa autorskie pozostają przy autorze.

Prace, w których treść przekazu będzie obrażała uczucia religijne, światopoglądowe, rasowe, kulturowe nie będą brane pod uwagę.

Wystawie będzie towarzyszył katalog on-line zawierający reprodukcje prac, pełną listę uczestników oraz katalogowy spis zakwalifikowanych prac.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na udział w wystawie zorganizowanej w terminie późniejszym, stosownie do możliwości związanych z wytycznymi bezpieczeństwa podyktowanych stanem epidemii.


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.