Organizator – Fundacja Rarytas Art Foundation
Patronat – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Komitet Organizacyjny:

Mateusz Bieczyński – Kurator projektu / Sekretarz Jury
Szymon Dolata
Piotr Grzywacz
Aniela Perszko

Jury Konkursu:

Marcin Markowski – Przewodniczący Jury
Natalia Dydo
Wojciech Janicki
Justyna Machnicka
Jerzy Skakun
Mateusz Bieczyński – Sekretarz Jury, Prorektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu


Rok 2020 przyniósł niespodziewanie nowe wyzwanie o światowym zasięgu. Pojawienie się i rozprzestrzenienie na całym globie koronawirusa SARS-CoV-2 zmieniło otaczającą nas rzeczywistość na wielu płaszczyznach. Jednym z wyzwań przed którym stanął świat sztuki jest przeprowadzenie zmian w zakresie kanałów dystrybucji treści, w szczególności przeciwdziałanie instytucjonalnej recesji polegającej na zamykaniu, odwoływaniu i przekładaniu imprez artystycznych.

Organizacja open-call, konkursu na plakat autorski pod hasłem „Remedium” jest rodzajem odpowiedzi na zaistniałą sytuację oraz wyrazem sprzeciwu wobec otaczającego nas pesymizmu. Nie oznacza to próby zaprzeczenia temu, że sytuacja jest poważna. Jest raczej wyrazem przekonania, że sztuka nie powinna pozostać bierna. Jest ona bowiem potrzebna jako estetyczny „środek łagodzący”, impuls do podjęcia refleksji, pole społecznej debaty i/lub narzędzie komentowania rzeczywistości, zarówno na poważnie jak również w sposób humorystyczny. W czasach światowego kryzysu to właśnie artyści mają swoją rolę do spełnienia.

Konkurs „Remedium”, na ideograf (plakat autorski w edycji własnej), dedykowany jest szerokiemu pytaniu o sytuację kultury i sztuki w obecnej sytuacji. Tytułowe pojęcie jest bardzo pojemne i kryje w sobie wielość odniesień.

Po pierwsze, odnosi się on do szerszego pytania dotyczącego możliwości potraktowania sztuki (lub szerzej kultury) jako odpowiedzi na najbardziej palące problemy społeczne. Choć refleksja na ten temat jest obecna w piśmiennictwie artystycznym przynajmniej od starożytności, to w obecnej sytuacji nabiera ona szczególnego znaczenia. Ludzie zamknięci w domach na przymusowej kwarantannie naturalnie zwracają się ku twórczości artystycznej – czytają książki, oglądają filmy, słuchają muzyki i szukają kontaktu ze sztuką.

Po drugie, słowo „Remedium” interpretować można w odniesieniu do jego dwóch części składowych – przedrostka „re-” oznaczającego „ponownie, powtórnie” oraz „medium”, czyli środek przekazu, względnie materiał wykorzystany do produkcji dzieła. Naturalnie takie jego odczytanie stanowi odesłanie do wszystkich praktyk artystycznych opierających się na koncepcji wykorzystania czegoś, co istniało uprzednio (zapożyczenia treści, formy lub/i tworzywa).

Po trzecie wreszcie, sztuka w czasach epidemii staje się polem dyskusji na temat różnych skutków światowej choroby. Pojawiają się w treści dzieł sztuki refleksje dotyczące sposobów wyjścia z obecnego kryzysu na poziomie mentalnym. W twórczości jest miejsce dla wspomnienia o tych ludziach kultury, którzy odeszli – rysowników komiksów Daniela Azulaya oraz Juana Gimeneza, kuratora wystaw Maurice Bergera, pionierkę ekologicznej sztuki feministycznej Helene Aylon, ikonę sztuki afroamerykańskiej Davida Driskella – aby wspomnieć choćby kilku wybranych. Sztuka pełnić musi również rolę eksperymentalnego pola dla nowych pomysłów i rozwiązań. Jest przecież wyróżnikiem gatunku ludzkiego – witalnym elementem jego tożsamości.


Niniejszy konkurs adresowany jest zarówno do twórców plakatów, jak również̇ innych form graficznych. Szczególnie docenione będą te prace, które w sposób inteligentny i twórczy odnoszą się do wszystkich trzech poziomów znaczeń hasła „Remedium” jednocześnie.

Przewidziana zostały w nim jedna kategoria obejmująca dzieła nowe, nigdy wcześniej nie publikowane.

Kwalifikacji plakatów do udziału w wystawie konkursowej dokona Jury powołane przez organizatorów, które przyzna Nagroda Główna oraz wyróżnienia. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od przyznania nagród i wyróżnień oraz ewentualnego innego podziału środków zgodnie z werdyktem jury.

Kategoria:

A – Ideograf (tzw. plakaty w edycji własnej).

Uczestnicy przedstawiają prace na określony przez organizatorów temat „Remedium”. Każdy autor może przesłać tylko 1 pracę.

Wyboru i oceny prac do wystawy konkursowej dokona Jury powołane przez Organizatorów.

Organizatorzy przewidują następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagroda główna (2 500 PLN)
Wyróżnienie 1 (1 000 PLN)
Wyróżnienie 2 (1 000 PLN)

Uwaga! Przyznane wynagrodzenia są wyrażone w kwotach brutto. Zwycięzcy otrzymają sumę pomniejszoną o 10% podatku odprowadzanego do Urzędu Skarbowego przez organizatorów po podpisaniu wcześniejszego oświadczenia.

Przebieg oceny nadsyłanych prac:

Etap pierwszy: Uczestnicy przesyłają prace w formie cyfrowej na adres: opencall@uap.edu.pl

Kategoria A – wymiary A4, rozdzielczość 300 dpi, tryb kolorystyczny CMYK, format jpg

Każda nadsyłana praca powinna zawierać następujący opis:

  • Imię i nazwisko autora, adres, e-mail, numer telefonu
  • Data realizacji

Termin nadsyłania zgłoszeń (deadline) – 15.06.2020

Ogłoszenie listy twórców zakwalifikowanych do wystawy – 15-25.06.2020

Etap drugi: Ogłoszenie wyników nastąpi – 1-15.07.2020

Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

Postanowienia dodatkowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od przyznania Nagrody Głównej i innego podziału środków przeznaczonych na nagrody – zgodnie z ustaleniami Jury konkursowego.

Autor oświadcza, że samodzielnie wykonał przesłane i wymienione w karcie zgłoszenia prace.

Przesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że ich publiczna prezentacja nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wszelkie możliwe wynikające stąd roszczenia obciążają zgłaszającego.

Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na publikacje nadesłanych prac w środkach masowego przekazu, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w szczególności w katalogu wystawy konkursowej oraz innych wystaw towarzyszących, jak również w mediach masowych, mediach społecznościowych.

Prace, w których treść przekazu będzie obrażała uczucia religijne, światopoglądowe, rasowe, kulturowe nie będą brane pod uwagę.

Wystawie będzie towarzyszył katalog on-line zawierający reprodukcje prac, pełną listę uczestników oraz katalogowy spis zakwalifikowanych prac.

Wybrane prace zostaną wydrukowane i włączone do kolekcji Organizatorów.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na udział w wystawie zorganizowanej w terminie późniejszym, stosownie do możliwości związanych z wytycznymi bezpieczeństwa podyktowanych stanem epidemii.

Regulamin konkursu PDF


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.