Czas przemian, napięć, oczekiwań, nadziei i działania. Czas w którym ze szczególną uwagą definiujemy kształt przyszłości. Czy mamy realny wpływ na obraz świata w którym żyjemy? Świat wyidealizowany, świat zepsuty, a może jednak nadal pełen piękna i harmonii?  Ideały w konfrontacji z codziennością życia stanowią o naszej tożsamości kulturowej, społecznej, osobistej.

Znaki graficzne są nie tylko istotnym element komunikacji, ale przede wszystkim stanowią rodzaj manifestu życia, symbol teraźniejszości, tradycji i przyszłości. Z jednej strony komunikują wartości odnoszące się do produktów i usług, z drugiej są nośnikiem idei i emocji.

Zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowym przeglądzie znaków graficznych, logo i symboli, których siła przekazu jest szczególnie istotna.


Przegląd obejmuje trzy kategorie:

A / logo komercyjne (tylko projekty wdrożone)
Znaki dedykowane produktom, usługom, firmom, instytucjom, kampaniom komercyjnym i społecznym, itp.

B / symbol odnoszący się do idei lub zjawiska kulturowego, społecznego, itp. (tylko czerń-biel)
Znaki o dowolnej tematyce stanowiące graficzny, subiektywny komentarz rzeczywistości

C / logo animowane (logo wdrożone i koncepcyjne oraz symbole)
Znaki o dowolnym charakterze, obejmujące kategorie A i B

Każdy autor może przesłać nie więcej niż 3 prace łącznie, w jednej lub w różnych kategoriach. Prace nie mogą być oznaczone imieniem i nazwiskiem / nazwą autora.

Przyjmowanie zgłoszeń:

Uczestnicy przesyłają prace w formie cyfrowej na adres: opencall@uap.edu.pl
W treści maila należy zamieścić informację: imię i nazwisko autora, adres, e-mail, telefon


Organizator: Pracownia Znaku i Identyfikacji / Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej,
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Patronat: Poznań Art Week
Kurator projektu: Wojciech Janicki

Komitet preselekcyjny i Jury konkursu:
Mateusz Bieczyński
Bartosz Choryan
Mateusz Kokot
Agata Kulczyk
Ireneusz Kuriata
Maciej Majchrzak
Marcin Markowski
Wojciech Janicki / Przewodniczący Jury


Harmonogram:
30 czerwca / Przyjmowanie zgłoszeń (Deadline)
Lipiec / Obrady Jury
Wrzesień / Ogłoszenie wyników
Listopad/grudzień / Wystawa 

Szczegółowe informacje (PL)

Szczegółowe informacje (ENG)


Postanowienia dodatkowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania innych, dodatkowych wyróżnień lub nagród.

Autor oświadcza, że samodzielnie wykonał przesłane prace.

Przesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że ich publiczna prezentacja nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wszelkie możliwe wynikające stąd roszczenia obciążają zgłaszającego.

Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na publikacje nadesłanych prac w środkach masowego przekazu, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w szczególności w katalogu wystawy konkursowej oraz innych wystaw towarzyszących, jak również w mediach masowych, mediach społecznościowych, materiałach promocyjnych. W pozostałym zakresie prawa autorskie pozostają przy autorze.

Prace, w których treść przekazu będzie obrażała uczucia religijne, światopoglądowe, rasowe, kulturowe nie będą brane pod uwagę.

Wystawie będzie towarzyszył katalog zawierający prezentację najlepszych projektów, pełną listę uczestników oraz katalogowy spis zakwalifikowanych prac. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na udział w dodatkowych wystawach organizowanych w terminach późniejszych.


Kontakt:
W sprawach dotyczących przeglądu, prosimy o kontakt bezpośrednio z organizatorem:
Signs of Tomorrow / signsoftomorrow@gmail.com
Wojciech Janicki / wojciech.janicki@uap.edu.pl
Facebook: signsoftomorrow
Instagram: signsoftomorrow_official
Web: signsoftomorrow.com

edycja 2023open call

Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.