Niniejszym prezentujemy cyfrowe wersje katalogów Poznań Art Week z dwóch pierwszych edycji festiwalu – 2017 oraz 2018. Dzięki temu widzowie internetowej edycji Poznań Art Week online 2020 „Remedium” zyskają możliwość przypomnienia sobie początków kulturalnej inicjatywy, której intencją było łączenie całego środowiska artystycznego w Poznaniu czynnego na polu sztuk wizualnych. Program obu imprez kulturalnych łączył w sobie ideę lokalności i międzynarodowości. W ramach obu edycji prezentowano zarówno twórczość artystów krajowych, jak również zagranicznych. Choć zasadniczy akcent był położony na integrację możliwie wielu instytucji ze stolicy Wielkopolski, to w ramach realizowanych działań miała miejsce współpraca również z podmiotami zewnętrznymi – galeriami i muzeami w Polsce i na świecie, z których wypożyczano prace. Wśród nich wymienić należy w szczególności Moderna Museet w Sztokholmie, Muzeum Sztuki w Łodzi czy też Muzeum Współczesne Wrocław. Z dzisiejszej perspektywy dostrzec można rozmach prezentowanych w katalogach wydarzeń oraz szerokie uczestnictwo publiczności widoczne na bogatym materiale ilustracyjnym zawartym w obu książkach. Również teksty różnych autorów uświadamiają dynamicznie zmieniający się pejzaż życia kulturalnego w Poznaniu na przestrzeni ostatnich 4 lat. Publikowane katalogi stanowią zatem ważny dokument historii, w którym czytelnik śledzić może przeszłe wydarzenia, ale jednocześnie, jeżeli w nich bezpośrednio nie uczestniczył, może również zapoznać się z nimi po raz pierwszy.

Za zakończenie tego wprowadzenia niech posłuży cytat z tekstu wprowadzającego do katalogu Poznań Art Week 2017 autorstwaMateusza Bieczyńskiego i Macieja Kuraka, pomysłodawców, kuratorów, koordynatorów festiwalu:

Oceniając pierwszą edycję Poznańskiego Tygodnia Sztuki (Poznań Art Week 2017), [a teraz także edycje z roku 2018 i 2019 – M.B.] z perspektywy organizatorów trudno nie dostrzec wyzwań stojących przed jego kolejną odsłoną. Choć bowiem cele postawione inauguracji tej cyklicznej imprezy zostały osiągnięte, to wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia dla budowy wspólnej infrastruktury informacyjnej dla sztuk wizualnych w Poznaniu. Niezwykle ważne jest – również z punktu widzenia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, jak również jego wykładowców będących artystami, jego studentów i absolwentów – aby w mieście rozwijały się prężne instytucje publiczne i prywatne oferujące spójne, oryginalne i otwarte na dyskusje programy czyniące je ośrodkiem kulturalnym, w którym możliwe jest rozwijanie profesjonalnej kariery z zakresu sztuk wizualnych. Niezależnie od tego bowiem czy będą one sytuować się w kontrze do uczelni czy też podejmować z nią rozmaite formy współpracy, potencjał owocnej debaty nad statusem sztuki, jej społecznymi funkcjami oraz kierunkiem dalszych przemian nie powinien być dłużej marnowany! Zainicjowane przez pierwszą odsłonę Art Weeka dyskusje pozwalają mieć nadzieję, że również kolejne edycje przyniosą ze sobą pogłębioną refleksję nad aktualnymi problemami środowiska artystycznego w Poznaniu i przyczynią się do znalezienia dla nich kreatywnych i efektywnych rozwiązań

Poznań Art Week, 2017, katalog festiwalu, s. 20

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z archiwalnymi katalogami festiwalu Poznań Art Week 2017 i 2018:

POZNAŃ ART WEEK 2017 – Retusz – LINK

POZNAŃ ART WEEK 2018 – Redystrybucja – LINK


Avatar photo
Poznań Art Week

PAW jest festiwalem artystycznym zainaugurowanym w 2017 roku w stolicy Wielkopolski w celu stworzenia wspólnego programu kulturalnego publicznych i prywatnych instytucji działających na polu sztuk wizualnych.